top of page
372813.jpg

The MA Programme “Semiotics, Language and Advertising” is an interdisciplinary programme that incorporates the joint academic potential of two faculties of Sofia University “St Kliment Ohridski” – the Faculty of Classical and Modern Philology and the Faculty of Journalism and Mass Communication.

The MA programme brings together leading researchers in the fields of semiotics, linguistic theory and pragmatics, social media and advertising experts, experienced journalists. The program provides students with theoretical depth, cognitive flexibility and creativity, which are key prerequisites for a successful career. Special attention is paid to visual communication and the complex interaction between verbal and visual codes in communication.

The courses are offered in English with an option module in Spanish in accordance with the European agenda for multilingualism and teacher and student mobility. The integrated education, in which different subjects and topics are taught in a foreign language, enhances the effectiveness of language acquisition.

Магистърската програма „Семиотика, език и реклама” е интердисциплинарна програма, която обединява преподавателския потенциал на Факултета по класически и нови филологии и Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент  Охридски”.

 

В нея  участват водещи учени  в областта на семиотиката, лингвистичната теория и прагматиката, утвърдени  експерти в сферата на медиите  и рекламата,  журналисти с богат професионален опит. Програмата дава на студентите теоретична дълбочина, когнитивна гъвкавост и креативност, които са ключови предимства за професионалната им реализация. Изследва се ролята на визуалната комуникация и взаимодействието между вербалните и визуалните кодове в процеса на общуване.

Преподаването се осъществява на английски език в съответствие с европейската визия за многоезичие и насърчаване на преподавателска и студентска мобилност. Предвиден е и избираем модул на испански език. Интегрираното обучение, при което предметите се изучават на чужд език, води до усъвършенстване на езиковата компетентност.

bottom of page