Прием на документи за зимния семестър 2021-2022 на магистърската програма ‘Семиотика, език и реклама’

  • Кандидатстването в магистърските програми за учебната 2021/2022 г. ще бъде САМО ONLINE - https://fcml.kmk.uni-sofia.bg

(За допълнителна информация може да пишете на milena_rone@yahoo.com

  • Прием на документи: 01 - 15 септември 2021 г.

  • Провеждане на приемни изпити и интервюта за МП „Семиотика, език и реклама“ (на английски език) -  16 септември, 10ч. Ректорат, 125а

  • Документи:

Молба до ректора по ОБРАЗЕЦ.

Копие на документ за самоличност.

Копие на диплома за висше образование или уверение за завършено висше образование.

Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит.

*Магистърската програма Семиотика, език и реклама е една от програмите на Факултета по Класически и Нови Филологии в СУ

 

 

За повече информация

E-mail: masters.semiospheres@gmail.com

 

Деканат,каб. 231
тел. 02 9308 381; 02 8468290;

e-mail:

dekanat@fcml.uni-sofia.bg

gpeeva@uni-sofia.bg

Submission of Application Documents for the winter semester 2021-2022 of the Master’s Programme in ‘Semiotics, Language and Advertising’

(For additional information on the admission process, please email m.popova@uni-sofia.bg)

  • Documents are accepted: September 1 - September 15, 2021

  • Admission interview:  September 16, 10 am, Central Building (Rectorate), 125a

  • Documents:

All information for international students can be found on this link:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/admission/international_students

The most important thing that you need to keep in mind is the recognition of your diploma, which might take some time.

You can receive more information at the following phones/emails:

 

Email: masters.semiospheres@gmail.com

Dean's Office

Central Building, Cabinet 231
тел. 02 9308 381; 02 8468290;

dekanat@fcml.uni-sofia.bg

Кандидатите за магистърската програма „Семиотика, език и реклама (на английски език)“ трябва да са завършили образователно-квалификационната степен „бакалавър“ или „магистър“ с минимален успех добър 4.00. Магистърската програма приема както специалисти (студенти с диплома от следните социални и хуманитарни науки: филология, философия, социология, психология и журналистика), така и неспециалисти (студенти с диплома от други специалности). Всички кандидати трябва да имат ниво на владеене на английски език минимум В1, потвърдено с официален документ – диплома или сертификат. Кандидатстващите, които нямат необходимия документ, се явяват на тест за определяне на равнището на владеене на езика. Всички студенти, отговарящи на условията за прием, се явяват на устно събеседване. В него се проверяват езиковите умения и комуникативните навици на кандидатите, общата им култура и професионалната им обвързаност с магистърската програма.

 

The MA Programme is designed for students with a degree from the fields of philology, philosophy, sociology, psychology, or journalism (two semesters) and students with a degree from other study fields (three semesters). The prospective candidates for the MA Programme “Semiotics, Language and Advertising” are accepted on the basis of their BA grades and an internationally recognized document (diploma or certificate) for at least B1 level of English (CEFR). The candidates who do not have an official language certificate must take a placement test. All students who satisfy the terms of acceptance must attend an interview. The goal of the interview is to assess the language and communicative skills of the candidates, their general knowledge and professional interest in the MA Programme.